برچسب زده شده با: كنترل سلامت

در قالب طرح کنترل سلامت، معاینات ادواری کارکنان به مدت ۱۶ روز در نیروگاه طوس انجام شد.

مرداد ۲۲, ۱۴۰۲102

به منظور سنجش و ارتقاي سطح سلامت كاركنان و در قالب طرح كنترل سلامت، فرآيند معاينات ادواري سال جاري براي كليه پرسنل اين شركت، با نظارت واحد بهداشت دفتر برنامه ريزي و آمار به مدت 16 روز انجام شد.

×