» اطلاعات تماس مدیران

اطلاعات تماس مدیران

آذر ۱۸, ۱۳۹۶ 15۰1,772

ردیف نام نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم تلفن داخلی فاکس
۱  سید رضا مرجان زاده مدیر عامل ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۰ ۲۳۰۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۲ محمد محمودی مدیر دفتر فن آوری اطلاعات ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۰۸ ۲۶۳۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۳ مجتبی غفوری نژاد

مدیر دفتر مهندسی و نظارت

سرپرست دفتر برنامه ریزی و آمار

۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۰ ۲۳۱۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۴ مهدی  نجار مدیر امور بهره برداری ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۱۰ ۲۵۰۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۵ مجتبی اکبرزاده مدیر امور شیمی ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۴ ۲۴۸۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۶ قاسم بهادری مدیر امور تعمیرات مکانیک ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۸ ۲۴۴۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۷ محمد حسن یاسین زاده مدیر امور تعمیرات الکتریک ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۳ ۲۴۰۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۸ محمود مومنی مدیر امور تعمیرات کنترل و ابزار دقیق ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۸۹ ۲۴۲۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸
۹ عباس صابری معاونت منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۱۹ ۲۳۶۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۱۸
۱۰ مهدی شیبانی مدیر حراست ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۳ ۲۳۳۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۴
۱۱ محمد جهانگیر رئیس اداره بازرگانی ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۱ ۲۳۵۰ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۲۲
۱۲ ابراهیم  رجوعی روابط عمومی ۰۵۱-۳۵۴۲۱۹۰۲ ۲۳۰۸ ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۱۸

به این نوشته امتیاز بدهید!

مدیر سایت

  • ×