برچسب زده شده با: مديريت محترم عامل

جلسه آشنایی و بررسی مسائل راهبردی بسیج با حضور مدیریت محترم عامل و مسئولین بسیج ادارات

مرداد ۲۲, ۱۴۰۲144

با انتصاب  آقاي مهندس مرجان زاده به عنوان مديرعامل شركت جلسه آشنايي و بررسي مسائل راهبردي بسيج با حضور ايشان،  آقاي دكتر زارعي، مسئول محترم بسيج ادارات و كارمندان سپاه امام رضا(ع) و  آقاي مهندس حسيني فرمانده حوزه بسيج ادارات حوزه شهيد عباسپور و اعضاي شوراي پايگاه بسيج شهيد نبوي در محل سالن جلسات مديريت برگزار گرديد.

×