آدرس شرکت
آدرس : مشهد – کیلومتر ۱۲ جاده قوچان
کد پستی : 9185173654
تلفن : 35421800 - 051
فکس : 35421818 - 051
www.tpgm.ir
info@tpgm.ir
ساعات کار : روزکار ۷ الی ۱۶ - شیفت عصر کار ۱۶ الی ۲۲:۳۰ - شبکار ۲۲:۳۰ الی ۷