سالماه
1397مهر
1397شهریور
1397مرداد
1397تیر
1397خرداد
1397اردیبهشت
1397فروردین
1396اسفند
1396بهمن
1396دی
1396آذر
1396آبان
1396مهر
1396شهریور
1396مرداد
1396تیر
1396خرداد
1396اردیبهشت
1396فروردین

سالماه - شماره نشریه
1397خرداد - 33
1396اسفند - 32
1396آذر - 31
1396مهر - 30
1396تیر - 29

برای انجام تست های مربوط به امور الکتریک، روتور ژنراتور واحد ۳ نیروگاه طوس توسط پرسنل امور مکانیک خارج گردید

برای انجام تست های مربوط به امور الکتریک، روتور ژنراتور واحد ۳ نیروگاه طوس توسط پرسنل امور مکانیک خارج گردید

طبق برنامه زمان بندی شده تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳، روتور ژنراتور این واحد با هماهنگی امور تعمیرات الکتریک، با دقت بسیار بالا، توسط پرسنل امور تعمیرات مکانیک خارج گردید.
ادامه
تقدیر از ایمن کاران برتر نیروگاه طوس در تابستان ۹۷

تقدیر از ایمن کاران برتر نیروگاه طوس در تابستان ۹۷

از ایمن کاران بخش های گوناگون نیروگاه طوس در تابستان ۹۷ توسط مسئول روابط عمومی و کارشناس ایمنی و مدیریت بحران دفتر برنامه و آمار تقدیر به عمل آمد.
ادامه
بازدید اعضای هیأت مدیره شرکت افق تأمین انرژی طوس ( مالک نیروگاه ) از نیروگاه طوس

بازدید اعضای هیأت مدیره شرکت افق تأمین انرژی طوس ( مالک نیروگاه ) از نیروگاه طوس

با توجه به حساسیت صنعت برق و آشنایی هر چه بیشتر با این صنعت مهم، همچنین بازدید از روند تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳ ، اعضای هیأت مدیره شرکت افق تأمین انرژی طوس از نیروگاه طوس بازدید به عمل آوردند.
ادامه