سالماه
1397مهر
1397شهریور
1397مرداد
1397تیر
1397خرداد
1397اردیبهشت
1397فروردین
1396اسفند
1396بهمن
1396دی
1396آذر
1396آبان
1396مهر
1396شهریور
1396مرداد
1396تیر
1396خرداد
1396اردیبهشت
1396فروردین

سالماه - شماره نشریه
1397خرداد - 33
1396اسفند - 32
1396آذر - 31
1396مهر - 30
1396تیر - 29

تمیزکاری و سرویس کابین ها و باس های سوئیچگیر ۴۰۰ ولت امور تعمیرات الکتریک در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳ نیروگاه طوس

تمیزکاری و سرویس کابین ها و باس های سوئیچگیر ۴۰۰ ولت امور تعمیرات الکتریک در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳ نیروگاه طوس

با توجه به انجام فرایند تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳ نیروگاه طوس، فعالیتهای مربوط به باس ها و کابین های ۴۰۰ ولت در امور تعمیرات الکتریک در حال انجام است.
ادامه
بازدید مدیر کل و معاونین محترم حراست استان خراسان رضوی از روند فعالیتهای انجام شده در نیروگاه طوس

بازدید مدیر کل و معاونین محترم حراست استان خراسان رضوی از روند فعالیتهای انجام شده در نیروگاه طوس

مدیر کل و معاونین محترم حراست استان خراسان رضوی با حضور در نیروگاه طوس از روند انجام فعالیتهای مختلف در این شرکت بازدید به عمل آوردند.
ادامه