ارتباط مستقیم با مدیر عامل
  نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

   

  • معاونت عمرانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز (واحد برق)
  • رئیس اداره بویلر امور تعمیرات الکتریک
  • رئیس اداره تعمیرات الکتریک واحدهای ۳ و ۴ و تجهیزات کمکی امور تعمیرات الکتریک
  • مدیر امور تعمیرات الکتریک
  • عضو هیات مدیره و معاونت نگهداری وتعمیرات