بازديد دانشجويان دانشگاه خيام از نيروگاه طوس

طي هماهنگي هاي بعمل آمده تعداد 21 نفر از دانشجويان دانشگاه خيام مشهد از روند توليد برق در اين نيروگاه بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس، با هدف آشنايي با فرآيند توليد انرژي الكتريكي و طي هماهنگي هاي بعمل آمده، تعداد 21 نفر از دانشجويان دانشگاه خيام با حضور در نيروگاه، ضمن آشنايي با توليد برق از قسمتهاي مختلف در اين شركت بازديد به عمل آوردند.
در ابتداي اين بازديد مهندس حيدري، كارشناس دفتر برنامه ريزي و آمار، ضمن خوش آمدگويي به حضار و تشريح سيكل آب و بخار در سالن اجتماعات، فعاليتهاي نيروگاه را در بخش هاي مختلف، براي آنها تشريح نمودند. سپس دانشجويان از بخش هاي مختلف سايت نيروگاه از جمله اتاق فرمان، بويلر، توربين ها، پمپ ها، كندانسور هوايي، ژنراتور و تراسفروماتورها بازديد نمودند.

718 (2).JPG
718 (3).JPG
718 (4).JPG
718 (5).JPG
718 (6).JPG
718 (7).JPG
718 (1).JPG
718 (2).JPG
718 (3).JPG
718 (4).JPG
718 (5).JPG
718 (6).JPG
718 (7).JPG
718 (1).JPG
718 (2).JPG
718 (3).JPG
718 (4).JPG
718 (5).JPG
718 (6).JPG

نوشته های مرتبط