فعاليت ها و اقدامات نقاشي صنعتي امور شيمي در تعميرات اساسي واحد 1 نيروگاه طوس

به منظور ايجاد پوشش مناسب براي جلوگيري از خوردگي و زنگ زدگي تجهيزات و براي شناسايي آسانتر خطوط لوله در تعميرات اساسي واحد 1 ، فعاليت هاي مختلفي توسط بخش نقاشي صنعتي امور شيمي انجام شده است.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس، در بخش نقاشي صنعتي امور شيمي، با تلاش همكاران اين امور و به منظور ايجاد پوشش مناسب براي جلوگيري از خوردگي و زنگ زدگي تجهيزات و همچنين براي شناسايي آسانتر خطوط لوله، فعاليت هاي مختلفي انجام شده است. اين گزارش مي افزايد همزمان با انجام تعميرات اساسي واحد 1 ، اين بخش نيز به انجام فعاليتهاي مرتبط با خود پرداخته كه از جمله آن مي توان به رنگ آميزي ولوها، سيفتي ولوها و سايلنسرهاي خطوط بخار، رنگ آميزي لوله ها، كولرهاي سيستم آب خنك كن، رنگ آميزي لوله ها و ولوهاي سيستم آتش نشاني، گان ها و بخشي از تجهيزات كنترلي خطوط سوخت شامل سوخت گاز، گازوئيل و مازوت، رنگ آميزي پمپ هاي مختلف از جمله فيد واتر پمپ ها، كندانسيت پمپ ها، پمپ هاي آب جبراني، پمپ هاي سيستم هاي تقطيرات، پمپ هاي سيستم تصفيه بين راهي و رنگ آميزي انواع الكتروموتورها شامل الكتروموتورهاي انواع پمپ ها، الكتروموتورهاي فن هاي كندانسور هوايي، الكتروموتورهاي سوت بلوئرها رنگ آميزي ترانس ها اشاره نمود.

706 (2).JPG
706 (3).JPG
706 (4).JPG
706 (5).JPG
706 (6).JPG
706 (7).JPG
706 (1).JPG
706 (2).JPG
706 (3).JPG
706 (4).JPG
706 (5).JPG
706 (6).JPG
706 (7).JPG
706 (1).JPG
706 (2).JPG
706 (3).JPG
706 (4).JPG
706 (5).JPG
706 (6).JPG

نوشته های مرتبط