بازديدهاي امور شيمي در زمان تعميرات اساسي واحد 1 نيروگاه طوس

با هدف بررسي و كنترل شرايط فيزيكي و شيميايي تجهيزات، ارسال گزارش و در صورت نياز ارائه راهكارهايي براي بهبود و كاهش مشكلات در تعميرات اساسي و طبق برنامه از پيش تعيين شده از قسمت هاي مختلف واحد بازديد گرديد.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس، طبق برنامه از پيش تعيين شده، در هنگام انجام تعميرات اساسي واحد 1 و با هدف بررسي و كنترل شرايط فيزيكي و شيميايي تجهيزات، ارسال گزارش و در صورت نياز ارائه راهكارهايي به منظور بهبود و كاهش مشكلات موجود، از قسمت هاي مختلف واحد بازديد بعمل آمد.
اين گزارش مي افزايد: تجهيزاتي كه در زمان تعميرات، توسط امور شيمي مورد بازديد قرار مي گيرند، عبارتند از: كندانسور هوايي، ايرهيترها، كولرهاي اكسايتر و هيدروژن ژنراتور، پره هاي ثابت و متحرك توربين، لوله هاي سوپرهيت، ري هيت، واتروال و ساپورتينگ، تانك هاي Boiler Blowdown vessel، Flash Box و درين كلكتينگ، درين توربين و درين بويلر و آب تغذيه و كولرهاي روغن توربين و روغن سيل و كولرهاي مياني و درام، كانال هاي دودكش، G.R. Fan و ايرهيتر، تانك انبساط سيستم خنك كن مدار بسته و تصفيه بين راهي.
همچنين در اين بازديدها، آناليز رسوبات در قسمت هاي مختلف كه موجب كاهش بازدهي و يا خوردگي در تجهيز، ميزان و نوع خوردگي در سطوح مختلف، وضعيت لايه محافظ و عيوب فيزيكي مانند نقص در اتصالات و جوش ها، به دفتر مهندسي و نظارت
اعلام گرديده و با همكاري و هماهنگي با ساير امورها، برنامه ريزي لازم براي حل مشكلات مشاهده شده انجام گرديد.

707 (5).JPG
707 (6).JPG
707 (7).JPG
707 (8).JPG
707 (9).JPG
707 (10).JPG
707 (1).JPG
707 (2).JPG
707 (3).JPG
707 (4).JPG
707 (5).JPG
707 (6).JPG
707 (7).JPG
707 (8).JPG
707 (9).JPG
707 (10).JPG
707 (1).JPG
707 (2).JPG
707 (3).JPG
707 (4).JPG
707 (5).JPG
707 (6).JPG

نوشته های مرتبط