تعويض لوله هاي سوپر هيت 2 و 3 (براي اولين بار) و بخشي از لوله هاي ساپورتينگ بويلر واحد 1 نيروگاه طوس توسط امور مكانيك در تعميرات اساسي

با برنامه ريزي هاي از پيش تعيين شده و بررسي هاي فني و تخصصي توسط كارشناسان امور تعميرات مكانيك و با توجه به انجام تعميرات اساسي واحد 1 و ضرورت تعويض لوله هاي ساپورتينگ و سوپر هيت 2 و 3 بويلر، عمليات پيش بيني شده با موفقيت به پايان رسيد.

همزمان با انجام تعميرات اساسي واحد 1 و براي جلوگيري از توقف ناخواسته و ارائه برق مطمئن و پايدار به شبكه سراسري، تعويض بخشي از لوله هاي ساپورتينگ و سوپر هيت 2 و 3 بويلر در دستور كار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس، با بررسي هاي فني و تخصصي توسط كارشناسان امور تعميرات مكانيك و با برنامه ريزي هاي انجام شده با توجه به ساعت كاركرد بالاي لوله هاي بويلر و كاهش ضخامت آنها و تغيير در سوخت مصرفي اين واحد، بخشي از لوله هاي ساپورتينگ و سوپر هيت 2 و 3 (براي اولين بار) تعويض گرديد.
اين گزارش مي افزايد: عمليات مستمر و دقيق فعاليت هايي مانند پيش گرم كردن لوله ها، پرژ گاز آرگون، جوشكاري، راديو گرافي و تنش زدايي، بدون وقفه و به صورت شبانه روزي و پشت سر هم براي جلوگيري از تأخير در زمان پيش بيني شده، انجام گرديد.
اين فعاليتها شامل تعويض585 كويل لوله U شكل، 2255 عدد سرجوش، 1129 عدد بوش غلاف و 313عدد ورق ديواره بويلر مي باشد و مطابق با استاندارد و مستندات فني سازنده بويلر، تعويض و كليه تست هاي غير مخرب، شامل تست راديوگرافي و هيدرو تست، انجام شد.
خاطر نشان مي شود تعويض اين لوله ها در فضايي بسيار كم با تلاش پرسنل امور تعميرات مكانيك و شركت پيمانكار و با دقت بسيار بالا انجام شد.

711 (12).JPG
711 (13).JPG
711 (14).JPG
711 (15).JPG
711 (16).JPG
711 (17).JPG
711 (1).JPG
711 (2).JPG
711 (3).JPG
711 (4).JPG
711 (5).JPG
711 (6).JPG
711 (7).JPG
711 (8).JPG
711 (9).JPG
711 (10).JPG
711 (11).jpg
711 (12).JPG
711 (13).JPG
711 (14).JPG
711 (15).JPG
711 (16).JPG
711 (17).JPG
711 (1).JPG
711 (2).JPG
711 (3).JPG
711 (4).JPG
711 (5).JPG
711 (6).JPG

نوشته های مرتبط