برگزاري نشست مشترك شركت هلدينگ انرژي شستا با شركت مديريت توليد برق طوس پيرامون بررسي تعميرات اساسي واحدها

براي بررسي موارد مربوط به تعميرات اساسي انجام شده واحد يك و همچنين هماهنگي تعميرات اساسي واحد هاي 3 و 4، نشستي مشترك با حضور معاونت محترم طرح و توسعه هلدينگ انرژي شستا و مدير عامل محترم شركت مديريت توليد برق طوس و جمعي از مديران نيروگاه برگزار گرديد.

به گزارش روايط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس با توجه به پايان تعميرات اساسي واحد يك و شروع تعميرات اساسي واحد هاي 3 و 4 از مهر ماه سال جاري در نشستي مشترك، نقاط قوت و ضعف اين تعميرات مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اين نشست با حضور آقاي مهندس افخمي مصطفوي، مدير عامل محترم نيروگاه و آقاي دكتر سياهكلي، معاونت محترم طرح و توسعه هلدينگ انرژي شستا و مديران محترم بازار برق و برنامه ريزي و كنترل پروژه هلدينگ انرژي شستا و همچنين مديران محترم نيروگاه برگزار گرديد.
در اين نشست گزارشي از روند اجرايي تعميرات اساسي واحد يك، توسط آقاي مهندس غفوري نژاد، مدير محترم دفتر مهندسي و نظارت ارائه گرديد و موانع و مشكلات بوجود آمده در اين تعميرات، توسط اعضاي نشست مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و همچنين در خصوص تعميرات اساسي واحد هاي 3 و 4 توسط مديران محترم نيروگاه، پيشنهادهاي لازم مطرح و پيرامون آن تصميمات لازم گرفته شد.
شايان ذكر است براي آشنايي نزديك از فرايند توليد، بازديدي از مجموعه واحد هاي نيروگاه انجام گرفت.

709 (10).JPG
709 (11).JPG
709 (12).JPG
709 (13).JPG
709 (14).JPG
709 (15).JPG
709 (1).JPG
709 (2).JPG
709 (3).JPG
709 (4).JPG
709 (5).JPG
709 (6).JPG
709 (7).JPG
709 (8).JPG
709 (9).JPG
709 (10).JPG
709 (11).JPG
709 (12).JPG
709 (13).JPG
709 (14).JPG
709 (15).JPG
709 (1).JPG
709 (2).JPG
709 (3).JPG
709 (4).JPG
709 (5).JPG
709 (6).JPG

نوشته های مرتبط