تعويض رديف اول پره هاي توربين IP (ساخته شده توسط شركت هاي داخلي) براي اولين بار در تعميرات اساسي واحد 1 نيروگاه طوس

همزمان با تعميرات اساسي واحد 1 و با توجه به شرايط مصرف شبكه، براي اولين بار تعويض پره‌هاي متحرك رديف اول توربين (ساخته شده توسط شركت هاي داخلي) با هماهنگي ‌هاي لازم در اسرع وقت انجام و واحد با موفقيت به شبكه سراسري برق كشور متصل شد.

برخي از قطعات مورد استفاده در توربين هاي بخار از جمله پره هاي ثابت و متحرك، به دليل شرايط كاري سخت، داراي عمر محدودي هستند. عوامل مختلفي از جمله ميزان پايداري ريزساختار، بارهاي ارتعاشي و ثابت وارده، دما و مشخصات خورندگي محيط و نيز ميزان تخريب ناشي از سايش و برخورد شيء خارجي، از جمله پارامترهاي موثر در عمر قطعات توربيني هستند.
به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس، همزمان با انجام تعميرات اساسي واحد 1 و بر اساس بازديدهاي كارشناسي و فني مشخص گرديد كه رديف اول پره هاي متحرك توربين lp مي بايستي تعويض گردد، لذا با هماهنگي هاي بعمل آمده، آغاز عمليات اجرايي تعويض پره هاي رديف اول متحرك در دستور كار قرار گرفت.
در تعميرات اساسي 200 هزار ساعت واحد 1 و با توجه به بررسي هاي انجام شده مشخص گرديد پره هاي رديف ابتدائي توربين lp به علت سايش هاي ايجاد شده ناشي از كاركرد بخار، در قسمت خروجي بخار از پره، دچار خوردگي سايشي نسبتا كمي شده اند. پيش بيني لازم براي ساخت داخل پره ها و در صورت لزوم و تعويض آنها در تعميرات اساسي بعدي انجام شد. بدين منظور مناقصه ساخت پره ها برگزار و پيمانكار ذيصلاح براي ساخت، دمونتاژ پره هاي كاركرده و مونتاژ پره هاي جديد انتخاب گرديد. پره هاي ساخته شده توسط شركت هاي داخلي در چندين مرحله مورد بازرسي فني، شامل بررسي ريز ساختار، تست هاي غير مخرب، آناليز متريال، كنترل ابعادي با ابر نقاط و انطباق با نقشه و نمونه اصلي قرار گرفت و تأييد اوليه قطعات صادر گرديد.
پس از دمونتاژ پره هاي كاركرده، پره هاي جديد بر اساس پره چيني صورت گرفته مونتاژ گرديد و با توجه به نقشه هاي موجود، عمليات سايزينگ با استفاده از سنگ زني انجام گرفت.
با توجه به تعويض پره و نياز احتمالي به بالانس در محل روتور، پس از انجام تعميرات، پيش بيني لازم براي اين فرايند نيز قبل از تعميرات اساسي انجام شد كه خوشبختانه پس از دور دادن توربين تا دور 3000 و پس از آن تا بار كامل، و انجام آناليز ارتعاشات در دوره هاي مختلف، شرايط ارتعاشي توربين به گونه اي بود كه نيازي به انجام بالانس برروي روتور توربين نبود و تعميرات آن با موفقيت به پايان رسيد.

SC_9203.JPG
SC_9204.JPG
SC_9205.JPG
SC_9206.JPG
SC_9207.JPG
SC_9208.jpg
SC_9193.jpg
SC_9194.jpg
SC_9195.jpg
SC_9196.jpg
SC_9197.jpg
SC_9198.jpg
SC_9199.jpg
SC_9200.jpg
SC_9201.jpg
SC_9202.jpg
SC_9203.JPG
SC_9204.JPG
SC_9205.JPG
SC_9206.JPG
SC_9207.JPG
SC_9208.jpg
SC_9193.jpg
SC_9194.jpg
SC_9195.jpg
SC_9196.jpg
SC_9197.jpg
SC_9198.jpg

نوشته های مرتبط