انجام فعاليتهاي دفتر مهندسي و نظارت نيروگاه طوس در تعميرات اساسي واحد 1

در راستاي اجراي وظايف محوله و اهميت نظارت بر اجراي دقيق برنامه ريزي هاي انجام شده در تعميرات اساسي واحد1 و لزوم رعايت كليه موارد از پيش تعيين شده در اين تعميرات، دفتر مهندسي و نظارت، فعاليتهاي مختلفي را براي انجام هر چه بهتر اين تعميرات انجام داده است.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس، مهندس غفوري نژاد مدير دفتر مهندسي و نظارت در خصوص فعاليت هاي اين دفتر در تعميرات اساسي واحد يك گفت: فعاليت هاي اين دفتر با برگزاري جلسات منظم و بررسي برنامه تعميرات واحد يك از مرداد ماه سال 1400 آغاز شده است.
ايشان همچنين به تشريح اهم فعالتيهاي همكاران خود پرداخت و گفت:
تهيه و تدوين برنامه زمان بندي تعميرات اساسي به كمك نرم افزار msp و صدور پرميتهاي اورهال و همچنين بستن پرميتها پس از بررسي ضمائم، مستندات و تست شيتهاي تكميل شده از فعاليت هاي انجام شده توسط اين دفتر بوده است. وي همچنين افزود: يكي از فعاليت هاي مهم اين دفتر، نظارت كلي بر امورهاي تعميراتي در مدت زمان تعميرات بوده است.
وي ادامه داد: كنترل پروژه و تهيه گزارش هفتگي پيشرفت فعاليتها در تعميرات
و برگزاري جلسات منظم هفتگي با پيمانكاران، جهت بررسي درصد پيشرفت فعاليتهاي هر يك از گروه هاي پيمانكاري، تشخيص گلوگاهها، اتخاذ تصميم مناسب جهت پيشبرد فعاليت ها مطابق با برنامه زمان بندي، ارائه گزارش درصد پيشرفت هفتگي همراه با ذكر دلايل عقب ماندگي برخي گروه ها در جلسه كميته عالي بررسي فني به مدير عامل محترم و مديران نيروگاه، تدوين و گردآوري فعاليتهاي انجام شده همراه با كليه مستندات و تست شيتهاي هر يك از گروه هاي كاري و ارائه گزارش جامع به مدير عامل محترم و شركت مالك از ساير فعاليتهاي اين دفتر به شمار مي آيد.

SC_9169.JPG
SC_9170.JPG
SC_9171.JPG
SC_9172.JPG
SC_9173.JPG
SC_9174.JPG
SC_9161.JPG
SC_9162.JPG
SC_9163.JPG
SC_9164.JPG
SC_9165.JPG
SC_9166.JPG
SC_9167.JPG
SC_9168.JPG
SC_9169.JPG
SC_9170.JPG
SC_9171.JPG
SC_9172.JPG
SC_9173.JPG
SC_9174.JPG
SC_9161.JPG
SC_9162.JPG
SC_9163.JPG
SC_9164.JPG
SC_9165.JPG
SC_9166.JPG

نوشته های مرتبط