گزارش تصويري (شماره22) تعميرات اساسي واحد1 نيروگاه طوس مورخ 1401.3.1

700 (15).JPG
700 (16).JPG
700 (17).JPG
700 (18).JPG
700 (19).JPG
700 (20).JPG
700 (1).JPG
700 (2).JPG
700 (3).JPG
700 (4).JPG
700 (5).JPG
700 (6).JPG
700 (7).JPG
700 (8).JPG
700 (9).JPG
700 (10).JPG
700 (11).JPG
700 (12).JPG
700 (13).JPG
700 (14).JPG
700 (15).JPG
700 (16).JPG
700 (17).JPG
700 (18).JPG
700 (19).JPG
700 (20).JPG
700 (1).JPG
700 (2).JPG
700 (3).JPG
700 (4).JPG
700 (5).JPG
700 (6).JPG

نوشته های مرتبط