بازديد مدير و جمعي از دانش آموزان دبيرستان خيامي از گلخانه هاي نيروگاه طوس

با هماهنگي هاي بعمل آمده، مدير و جمعي از دانش آموزان دبيرستان خيامي نيروگاه با حضور در مجموعه گلخانه هاي اين شركت از نزديك با فرآيند توليد انواع گل و گياه، روش هاي نگهداري و آبياري آنها آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس پس از درخواست بازديد توسط اين دبيرستان و با موافقت مديرعامل محترم، تعدادي از دانش آموزن رشته فراوري گياهان داروئي اين دبيرستان، از مجموعه گلخانه هاي اين شركت بازديد كردند و با روند توليد انواع گل و گياهان مورد نياز نيروگاه، آشنا شدند.
دبير مربوطه ضمن تشريح نام علمي و چگونگي نگهداري و تكثير، نحوه آبياري، طريقه توليد نشاء گياهان و گلها براي دانش آموزان از توجه مسئولين اين شركت براي هماهنگي اين بازديد قدرداني نمود. خاطر نشان مي شود اين بازديد با همكاري پرسنل اداره خدمات انجام گرديد.

699 (3).JPG
699 (4).JPG
699 (5).JPG
699 (6).JPG
699 (7).JPG
699 (8).JPG
699 (1).JPG
699 (2).JPG
699 (3).JPG
699 (4).JPG
699 (5).JPG
699 (6).JPG
699 (7).JPG
699 (8).JPG
699 (1).JPG
699 (2).JPG
699 (3).JPG
699 (4).JPG
699 (5).JPG
699 (6).JPG

 

نوشته های مرتبط