گزارش تصويري (شماره21) تعميرات اساسي واحد1 نيروگاه طوس مورخ 1401.2.25

698 (15).JPG
698 (16).JPG
698 (17).JPG
698 (18).JPG
698 (19).JPG
698 (20).JPG
698 (1).JPG
698 (2).JPG
698 (3).JPG
698 (4).JPG
698 (5).JPG
698 (6).JPG
698 (7).JPG
698 (8).JPG
698 (9).JPG
698 (10).JPG
698 (11).JPG
698 (12).JPG
698 (13).JPG
698 (14).JPG
698 (15).JPG
698 (16).JPG
698 (17).JPG
698 (18).JPG
698 (19).JPG
698 (20).JPG
698 (1).JPG
698 (2).JPG
698 (3).JPG
698 (4).JPG
698 (5).JPG
698 (6).JPG

نوشته های مرتبط