كسب رتبه برتر اداره حراست و امور محرمانه نيروگاه طوس در بين حراستهاي دستگاههاي اجرايي استان خراسان رضوي

بر اساس ارزيابي هاي انجام شده و تلاش هاي كاركنان اداره حراست و امور محرمانه، اين اداره به عنوان حراست برتر استان خراسان رضوي در حوزه اطلاع رساني و خبر نويسي شناخته شد.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس، بر اساس ارزيابي هاي انجام شده، عملكرد حراست اين شركت در حوزه اطلاع رساني و خبر نويسي و انجام صادقانه ماموريت هاي محوله، شايسته تقدير شناخته شد.
اين گزارش مي افزايد: برنامه ريزي دقيق، حفظ و ارتقاي توان حفاظتي و امنيتي به منظور پيش برد اهداف سازماني، همراهي و مساعدت تمامي امورها و قسمت هاي مختلف شركت، اعمال نظارت و انجام اقدام هاي موثر جهت حفاظت همه جانبه از ايمني و سلامت منابع سازمان همچون حفاظت تأسيسات و تجهيزات و انجام مأموريتهاي محوله از عوامل مهم در كسب اين عنوان به شمار مي آيد.

نوشته های مرتبط