اتمام تعميرات ميان دوره اي واحد دو نيروگاه طوس

واحد دو نيروگاه پس از اتمام تعميرات ميان دوره اي در مورخ 1401/2/18 مجددا به شبكه سراسري توليد پيوست.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس، غفوري نژاد مدير دفتر مهندسي و نظارت با اعلام اين خبر گفت: در راستاي اقدامات پيشگيرانه و آماده سازي واحدهاي نيروگاه براي توليد حداكثري در پيك تابستان پيش رو، واحد دو كه در مورخ 1401/1/30 از مدار خارج گرديده بود، پس از انجام تعميرات ميان دوره اي در ساعت 47: 7 مورخ 1401/2/18 وارد مدار توليد شده و با شبكه برق سراسري پارالل گرديد.
تعويض بخشي از لوله هاي سوپر هيتر سه و اسيد شويي لوله هاي واتروال بويلر از فعاليت هاي شاخص اين دوره از تعميرات ميان دوره اي بود. علاوه بر اين فعاليت هاي پيشگيرانه اي در بخش هاي مكانيك، الكتريك و كنترل و ابزار دقيق بر حسب نياز و طبق برنامه و اولويتهاي تعميراتي انجام گرديد كه اهم اين فعاليت ها به شرح زير مي باشد:
امور تعميرات مكانيك:
بازديد و سرويس كليه مسيرهاي سوخت و آب و بخار، همچنين كار بر روي متعلقات توربين، ترميم لوله ها و رفع نشتي هاي موجود در سيستم هاي مختلف
امور تعميرات الكتريك:
چك و تميزكاري ديودهاي گردان، زغال هاي ارت توربين و ژنراتور، فيلترهاي اكسايتر، كولرهاي ترانس ژنراتور و ترانس هاي مصرف داخلي و لوكومات، سرويس الكتروموتورها، تست رله هاي محلي ترانس ها، چك و آچاركشي بريكرها
امور تعميرات كنترل و ابزاردقيق:
چك و تنظيم ترانسميترهاي هوا و سوخت، چك و بازديد كليه كنترل والوها، سلونوئيد والوها، شات آف والوها، بازديد و سرويس ادوات سوپروايزري توربين، ايگنايتور مشعل ها، پوش باتون ها، چك كردن حفاظت هاي مهم بويلر

SC_8939.JPG
SC_8940.JPG
SC_8941.JPG
SC_8942.JPG
SC_8943.JPG
SC_8944.JPG
SC_8932.JPG
SC_8933.JPG
SC_8934.JPG
SC_8935.JPG
SC_8936.JPG
SC_8937.JPG
SC_8938.JPG
SC_8939.JPG
SC_8940.JPG
SC_8941.JPG
SC_8942.JPG
SC_8943.JPG
SC_8944.JPG
SC_8932.JPG
SC_8933.JPG
SC_8934.JPG
SC_8935.JPG
SC_8936.JPG
SC_8937.JPG

نوشته های مرتبط