اسيد شويي لوله هاي واتروال بويلر واحد 2 نيروگاه طوس توسط امور شيمي با همكاري و هماهنگي امورهاي بهره برداري و بهره برداري و دفتر مهندسي و برنامه ريزي در تعميرات ميان دوره اي

با بررسي هاي انجام شده مشخص گرديد لوله هاي واتروال بويلر واحد 2 نياز به اسيد شويي دارند، بر همين اساس، اسيد شويي بر طبق دستورالعمل موجود، توسط امور شيمي با همكاري و هماهنگي امورهاي بهره برداري و مكانيك و دفتر مهندسي و برنامه ريزي انجام شد.

كنترل شيميايي سيكل آب و بخار با هدف به حداقل رساندن نرخ خوردگي در بخش هاي مختلف، اعم از كندانسور، سيستم آب تغذيه، بويلر و توربين از مهمترين اهداف امور شيمي مي باشد. بدين منظور از روش درمان تمام فرار AVT (R) استفاده مي شود. در اين فرايند تزريق مواد شيميايي آمونياك و هيدرازين به ترتيب جهت كنترل pH و غلظت اكسيژن در سيكل استفاده مي شود. در لوله هاي بويلر با توجه به شرايط دما و فشار، واكنش توليد لايه سياه رنگ اكسيد آهن به نام مگنتيت به شكل طبيعي رخ مي دهد. هيدرازين موجود در سيكل به انجام اين واكنش كمك مي كند. مگنتيت تشكيل شده به علت چسبندگي بالا به سطح فلز، استحكام و كم بودن تخلخل، قابليت حفاظت از سطح داخلي لوله و جلوگيري از خوردگي را تا حد زيادي دارد.
با گذشت زمان و با توجه به شرايط شيميايي سيكل، به تدريج ضخامت اين لايه محافظ ،افزايش مي يابد. زماني كه ضخامت آن از حد معيني عبور كند، به دليل افزايش مقاومت حرارتي موجب كاهش راندمان بويلر و همچنين خوردگي به دليل افزايش بيش از حد دماي (overheating) سطح خارجي لوله هاي مي شود. بنابراين نياز است تا اندازه گيري ميزان رسوبات داخلي انجام و در صورت عبور از حد مجاز اقدام به پاكسازي داخلي (internal cleaning) لوله ها شود.
در زمان تعميرات، مقدار رسوبات در آزمايشگاه با انجام اسيدشويي نمونه لوله هاي مختلف سنجيده مي شود. در زمان تعميرات اين مقدار به بيش از 500gr/m2 در لوله هاي واتروال رسيده كه بيش از مقدار مجاز 400gr/m2 مي باشد. با هماهنگي و برنامه ريزي هاي انجام شده در امورهاي مختلف، اسيدشويي لوله هاي واتروال در پايان تعميرات ميان دوره اي انجام پذيرفت.
در اين فرايند، اجراي مراحل مختلف توسط امور شيمي و با هماهنگي امور بهره برداري انجام و در تمامي مراحل گروه هاي مختلف تعميراتي همكاري لازم را داشتند. مراحل مختلف انجام شده طي فرايند اسيدشويي واحد 2 و شرح فعاليت در هر مرحله به طور خلاصه عبارتند از:
1)خيساندن
در اين مرحله از محلول هيدرازين غليظ جهت حذف آلودگي هاي احتمالي در جداره داخلي و همچنين كاهش استحكام لايه مگنتيت استفاده مي شود. پس از سيركولاسيون محلول، عمليات تخليه با حداكثر سرعت ممكن انجام مي شود.
2)اسيدزني
امكان استفاده از اسيدهاي مختلفي وجود دارد كه هر يك مزايا و معايب خود را دارد. در نيروگاه حرارتي طوس به دليل ايمن بودن بيشتر اسيد سيتريك و كاهش خطرات احتمالي از اين ماده استفاده مي شود. مواد شيميايي مورد استفاده در اين مرحله شامل ممانعت كننده خوردگي، اسيد سيتريك، آمونياك و آمونيوم باي فلورايد مي باشند. كنترل دقيق غلظت و شرايط شيميايي محلول در حال سيركولاسيون از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد.
3)ايجاد لايه محافظ اوليه
پس از حذف لايه مگنتيت از سطح داخلي لوله ها، جداره داخلي عاري از هرگونه محافظتي بوده و در معرض خوردگي و تشكيل زنگ آهن مي باشد. به همين دليل در اين گام، ابتدا با تزريق اسيد رقيق، مجددا سطح تميز شده و سپس با افزايش pH از طريق تزريق آمونياك از خوردگي جلوگيري مي شود. در ادامه با تزريق آب اكسيژنه شرايط تشكيل لايه محافظ اوليه فراهم مي شود.
4)پخت لايه محافظ
در مرحله نهايي، با ايجاد شرايط مناسب دما و فشار و به كمك تزريق هيدرازين غليظ، لايه مگنتيت مجددا روي سطح ايجاد مي شود.
پس از اتمام مراحل فوق، اسيدشويي لوله هاي واتروال پايان يافته و واحد آماده بهره بردراي مجدد مي باشد.

692 (11).JPG
692 (12).jpg
692 (13).jpg
692 (14).jpg
692 (15).jpg
692 (16).JPG
692 (1).JPG
692 (2).JPG
692 (3).JPG
692 (4).JPG
692 (5).JPG
692 (6).JPG
692 (7).JPG
692 (8).JPG
692 (9).JPG
692 (10).JPG
692 (11).JPG
692 (12).jpg
692 (13).jpg
692 (14).jpg
692 (15).jpg
692 (16).JPG
692 (1).JPG
692 (2).JPG
692 (3).JPG
692 (4).JPG
692 (5).JPG
692 (6).JPG

نوشته های مرتبط