گزارش تصويري (شماره14) تعميرات اساسي واحد1 نيروگاه طوس مورخ 1401/1/31

685 (16).JPG
685 (17).JPG
685 (18).JPG
685 (19).JPG
685 (20).JPG
685 (21).JPG
685 (1).JPG
685 (2).jpg
685 (3).JPG
685 (4).JPG
685 (6).JPG
685 (7).JPG
685 (8).JPG
685 (9).JPG
685 (10).JPG
685 (11).JPG
685 (12).JPG
685 (13).JPG
685 (14).JPG
685 (15).JPG
685 (16).JPG
685 (17).JPG
685 (18).JPG
685 (19).JPG
685 (20).JPG
685 (21).JPG
685 (1).JPG
685 (2).jpg
685 (3).JPG
685 (4).JPG
685 (6).JPG
685 (7).JPG

نوشته های مرتبط