اتمام تعميرات ميان دوره اي واحد چهار نيروگاه طوس

واحد چهار نيروگاه پس از اتمام تعميرات ميان دوره اي در ساعت 11:46 مورخ 1401/1/26 مجددا به شبكه سراسري توليد پيوست.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس،غفوري نژاد مدير دفتر مهندسي و نظارت نيروگاه با اعلام اين خبر گفت: در راستاي تداوم برنامه هاي تعميراتي واحدهاي نيروگاه، واحد چهار كه به منظور انجام تعميرات ميان دوره اي در مورخ 1401/1/11 از مدار توليد خارج شده بود، در تاريخ 1401/1/26 دوباره به شبكه سراسري متصل گرديد.
ارتقاي سطح آمادگي نيروگاه و تداوم خدمت رساني به مردم به ويژه در فصل تابستان و ايام پيك مصرف برق، مهمترين رويكرد اين مجموعه توليدي در اين دوره از تعميرات ميان دوره اي بوده و با استفاده از توانمندي و ظرفيت هاي داخل نيروگاه، علاوه بر تعويض بخشي از لوله هاي سوپر هيتر سه، فعاليت هاي پيشگيرانه اي در بخش هاي مكانيك، الكتريك و كنترل و ابزار دقيق بر حسب نياز و طبق برنامه و اولويتهاي تعميراتي انجام گرديد كه اهم اين فعاليت ها به شرح زير مي باشد:
امور مكانيك:
بازديد و سرويس كليه مسيرهاي سوخت و آب و بخار، كار بر روي متعلقات توربين، ترميم لوله ها و رفع نشتي هاي موجود در سيستم هاي مختلف
امور تعميرات الكتريك:
چك و تميزكاري ديودهاي گردان، زغال هاي ارت توربين و ژنراتور، فيلترهاي اكسايتر، كولرهاي ترانس ژنراتور و ترانس هاي مصرف داخلي و لوكومات، سرويس الكتروموتورها، تست رله هاي محلي ترانس ها، چك و آچاركشي بريكرها
امور تعميرات كنترل و ابزاردقيق:
چك و تنظيم ترانسميترهاي هوا و سوخت، چك و بازديد كليه كنترل والوها، سلونوئيد والوها، شات آف والوها، بازديد و سرويس ادوات سوپروايزري توربين، ايگنايتور مشعل ها، پوش باتون ها، چك كردن حفاظت هاي مهم بويلر

683 (7).JPG
683 (8).JPG
683 (9).JPG
683 (10).JPG
683 (11).JPG
683 (12).JPG
683 (1).JPG
683 (2).JPG
683 (3).JPG
683 (4).JPG
683 (5).JPG
683 (6).JPG
683 (7).JPG
683 (8).JPG
683 (9).JPG
683 (10).JPG
683 (11).JPG
683 (12).JPG
683 (1).JPG
683 (2).JPG
683 (3).JPG
683 (4).JPG
683 (5).JPG
683 (6).JPG

نوشته های مرتبط