قراردادن روتور ژنراتور با استفاده از سیستم ریلی طراحی شده توسط امور مکانیک نیروگاه طوس در تعمیرات اساسی واحد یک

روتور ژنراتور با دقت بسیار زیاد از داخل ژنراتور خارج گردیده و پس از انجام تست های لازم، مجددا در محل خود قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، با توجه به انجام برنامه تعمیرات نیمه اساسی واحد ۱ با تلاش پرسنل امور تعمیرات مکانیک و با استفاده از سیستم ریلی طراحی شده، روتور ژنراتور از داخل استاتور خارج گردید و در اختیار امور تعمیرات الکتریک قرار گرفت.
لازم به ذکر است، پرسنل امور تعمیرات الکتریک نیز این تجهیز را پس از انجام تست های لازم، مجدداً برای جاگذاری در اختیار امور تعمیرات مکانیک قرار دادند و این تجهیز با دقت بسیار زیاد در جای خود قرار گرفت.

677 (12).JPG
677 (13).JPG
677 (14).JPG
677 (15).JPG
677 (16).JPG
677 (17).JPG
677 (1).JPG
677 (2).JPG
677 (3).JPG
677 (4).JPG
677 (5).JPG
677 (6).JPG
677 (7).JPG
677 (8).JPG
677 (9).JPG
677 (10).JPG
677 (11).JPG
677 (12).JPG
677 (13).JPG
677 (14).JPG
677 (15).JPG
677 (16).JPG
677 (17).JPG
677 (1).JPG
677 (2).JPG
677 (3).JPG
677 (4).JPG
677 (5).JPG
677 (6).JPG

نوشته های مرتبط