برگزاري نشست بررسي مشكلات نيروگاه هاي استان خراسان رضوي بصورت ويدئو كنفرانس

673 (5).jpg
673 (1).jpg
673 (2).jpg
673 (3).jpg
673 (4).jpg
673 (5).jpg
673 (1).jpg
673 (2).jpg
673 (3).jpg
673 (4).jpg
673 (5).jpg
673 (1).jpg
673 (2).jpg
673 (3).jpg
673 (4).jpg
673 (5).jpg
673 (1).jpg

نوشته های مرتبط