گزارش تصويري (شماره6) تعميرات اساسي واحد1 نيروگاه طوس مورخ 1400/12/18

SC_8453.JPG
SC_8454.JPG
SC_8455.JPG
SC_8456.JPG
SC_8457.JPG
SC_8458.JPG
SC_8444.JPG
SC_8445.JPG
SC_8446.JPG
SC_8447.JPG
SC_8448.JPG
SC_8449.JPG
SC_8450.JPG
SC_8451.JPG
SC_8452.JPG
SC_8453.JPG
SC_8454.JPG
SC_8455.JPG
SC_8456.JPG
SC_8457.JPG
SC_8458.JPG
SC_8444.JPG
SC_8445.JPG
SC_8446.JPG
SC_8447.JPG
SC_8448.JPG
SC_8449.JPG

نوشته های مرتبط