گزارش تصويري (شماره5) تعميرات اساسي واحد1 نيروگاه طوس مورخ 1400/12/16

661 (15).JPG
661 (16).JPG
661 (17).JPG
661 (18).JPG
661 (19).JPG
661 (20).JPG
661 (6).JPG
661 (5).JPG
661 (4).JPG
661 (3).JPG
661 (2).JPG
661 (1).JPG
661 (7).JPG
661 (8).JPG
661 (9).JPG
661 (10).JPG
661 (11).JPG
661 (12).JPG
661 (13).JPG
661 (14).JPG
661 (15).JPG
661 (16).JPG
661 (17).JPG
661 (18).JPG
661 (19).JPG
661 (20).JPG
661 (6).JPG
661 (5).JPG
661 (4).JPG
661 (3).JPG
661 (2).JPG
661 (1).JPG

نوشته های مرتبط