گزارش تصویری (شماره۴) تعمیرات اساسی واحد۱ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

656 (15).JPG
656 (16).JPG
656 (17).JPG
656 (18).JPG
656 (19).JPG
656 (20).JPG
656 (1).JPG
656 (2).JPG
656 (3).JPG
656 (4).JPG
656 (5).JPG
656 (6).JPG
656 (7).JPG
656 (8).JPG
656 (9).JPG
656 (10).JPG
656 (11).JPG
656 (12).JPG
656 (13).JPG
656 (14).JPG
656 (15).JPG
656 (16).JPG
656 (17).JPG
656 (18).JPG
656 (19).JPG
656 (20).JPG
656 (1).JPG
656 (2).JPG
656 (3).JPG
656 (4).JPG
656 (5).JPG
656 (6).JPG

نوشته های مرتبط