گزارش تصويري (شماره4) تعميرات اساسي واحد1 نيروگاه طوس مورخ 1400/12/14

656 (15).JPG
656 (16).JPG
656 (17).JPG
656 (18).JPG
656 (19).JPG
656 (20).JPG
656 (1).JPG
656 (2).JPG
656 (3).JPG
656 (4).JPG
656 (5).JPG
656 (6).JPG
656 (7).JPG
656 (8).JPG
656 (9).JPG
656 (10).JPG
656 (11).JPG
656 (12).JPG
656 (13).JPG
656 (14).JPG
656 (15).JPG
656 (16).JPG
656 (17).JPG
656 (18).JPG
656 (19).JPG
656 (20).JPG
656 (1).JPG
656 (2).JPG
656 (3).JPG
656 (4).JPG
656 (5).JPG
656 (6).JPG

نوشته های مرتبط