برگزاري مانور زلزله توسط دفتر برنامه ريزي و آمار با همكاري تمامي امورهاي مختلف در نيروگاه طوس

SC_8331.jpg
SC_8332.jpg
SC_8333.jpg
SC_8334.jpg
SC_8335.jpg
SC_8336.jpg
SC_8328.jpg
SC_8329.jpg
SC_8330.jpg
SC_8331.jpg
SC_8332.jpg
SC_8333.jpg
SC_8334.jpg
SC_8335.jpg
SC_8336.jpg
SC_8328.jpg
SC_8329.jpg
SC_8330.jpg
SC_8331.jpg
SC_8332.jpg
SC_8333.jpg

نوشته های مرتبط