برگزاري دوره ي آموزش ايمني ويژه تعميرات اساسي واحد1 براي همكاران امورهاي تعميراتي و نظارتي و پيمانكاران

651 (3).JPG
651 (4).JPG
651 (1).jpg
651 (2).jpg
651 (3).JPG
651 (4).JPG
651 (1).jpg
651 (2).jpg
651 (3).JPG
651 (4).JPG
651 (1).jpg
651 (2).jpg
651 (3).JPG
651 (4).JPG
651 (1).jpg
651 (2).jpg

نوشته های مرتبط