گزارش تصويري قليايي شويي واحد 3 نيروگاه طوس توسط امور شيمي با همكاري و هماهنگي امورهاي بهره برداري ، مكانيك و واحد ایمنی در تعميرات ميان دوره اي

658 (4).JPG
658 (1).JPG
658 (2).JPG
658 (3).JPG
658 (7).JPG
658 (5).JPG
658 (6).JPG
658 (4).JPG
658 (1).JPG
658 (2).JPG
658 (3).JPG
658 (7).JPG
658 (5).JPG
658 (6).JPG
658 (4).JPG
658 (1).JPG
658 (2).JPG
658 (3).JPG
658 (7).JPG

نوشته های مرتبط