بازدید علمی کارکنان شرکت مدیریت تولید برق طوس از مجموعه صنعتی گرم ایران

SC_11378.jpg
SC_11379.jpg
SC_11380.jpg
SC_11381.jpg
SC_11382.jpg
SC_11383.jpg
SC_11378.jpg
SC_11379.jpg
SC_11380.jpg
SC_11381.jpg
SC_11382.jpg
SC_11383.jpg
SC_11378.jpg
SC_11379.jpg
SC_11380.jpg
SC_11381.jpg
SC_11382.jpg
SC_11383.jpg

نوشته های مرتبط