بازدید مدیر عامل محترم شرکت آقای مهندس مرجان زاده و هیات همراه، از دبیرستان خیامی واقع در نیروگاه طوس به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید

897 (3).jpg
897 (4).jpg
897 (1).jpg
897 (2).jpg
897 (3).jpg
897 (4).jpg
897 (1).jpg
897 (2).jpg
897 (3).jpg
897 (4).jpg
897 (1).jpg
897 (2).jpg
897 (3).jpg
897 (4).jpg
897 (1).jpg
897 (2).jpg

نوشته های مرتبط