بازسازی میل لنگ و شاتون های کمپرسور هیدروژن سازی توسط اداره کارگاه و اداره تاسیسات امور تعمیرات مکانیک

875 (5).jpg
875 (1).jpg
875 (2).jpg
875 (3).jpg
875 (4).jpg
875 (5).jpg
875 (1).jpg
875 (2).jpg
875 (3).jpg
875 (4).jpg
875 (5).jpg
875 (1).jpg
875 (2).jpg
875 (3).jpg
875 (4).jpg
875 (5).jpg
875 (1).jpg

نوشته های مرتبط