ساخت بونت های آلومینیومی رابط چهارراهی آتش نشانی با همت تراشکاران در کارگاه امور تعمیرات مکانیک

873 (1).jpg
873 (2).jpg
873 (1).jpg
873 (2).jpg
873 (1).jpg
873 (2).jpg
873 (1).jpg
873 (2).jpg
873 (1).jpg
873 (2).jpg
873 (1).jpg
873 (2).jpg
873 (1).jpg
873 (2).jpg

نوشته های مرتبط