با حضور مدیریت محترم عامل شرکت، بازدید هیئت مدیره شرکت افق تامین انرژی طوس از نیروگاه انجام شد.

872 (20).jpg
872 (21).jpg
872 (22).jpg
872 (23).jpg
872 (25).jpg
872 (31).jpg
872 (1).jpg
872 (3).jpg
872 (4).jpg
872 (5).jpg
872 (7).jpg
872 (8).jpg
872 (9).jpg
872 (11).jpg
872 (13).jpg
872 (15).jpg
872 (16).jpg
872 (17).jpg
872 (18).jpg
872 (19).jpg
872 (20).jpg
872 (21).jpg
872 (22).jpg
872 (23).jpg
872 (25).jpg
872 (31).jpg
872 (1).jpg
872 (3).jpg
872 (4).jpg
872 (5).jpg
872 (7).jpg
872 (8).jpg

نوشته های مرتبط