بازدید مسئولین تربیت بدنی تولید برق حرارتی کشور از امکانات شرکت، برای برگزاری مسابقات مینی فوتبال بین نیروگاه های حرارتی کشور

871 (4).jpg
871 (5).jpg
871 (6).jpg
871 (7).jpg
871 (8).jpg
871 (9).jpg
871 (1).jpg
871 (2).jpg
871 (3).jpg
871 (4).jpg
871 (5).jpg
871 (6).jpg
871 (7).jpg
871 (8).jpg
871 (9).jpg
871 (1).jpg
871 (2).jpg
871 (3).jpg
871 (4).jpg
871 (5).jpg
871 (6).jpg

نوشته های مرتبط