برگزاری جلسه تدوین و برنامه ریزی اورهال واحد دو نیروگاه با حضور کارشناسان از امورهای مرتبط

869 (3).jpg
869 (4).jpg
869 (1).jpg
869 (2).jpg
869 (3).jpg
869 (4).jpg
869 (1).jpg
869 (2).jpg
869 (3).jpg
869 (4).jpg
869 (1).jpg
869 (2).jpg
869 (3).jpg
869 (4).jpg
869 (1).jpg
869 (2).jpg

نوشته های مرتبط