تعویض فیلترهای فن دگازور تصفیه آب، توسط پرسنل اداره تاسیسات امور مکانیک

866 (1).jpg
866 (2).jpg
866 (3).jpg
866 (1).jpg
866 (2).jpg
866 (3).jpg
866 (1).jpg
866 (2).jpg
866 (3).jpg
866 (1).jpg
866 (2).jpg
866 (3).jpg
866 (1).jpg
866 (2).jpg
866 (3).jpg

نوشته های مرتبط