تقدیر از زحمات پزشک فرزانه جناب آقای دکتر خوشی توسط مدیریت محترم عامل و تعدادی از مدیران به مناسبت روز پزشک

865 (3).jpg
865 (4).jpg
865 (1).jpg
865 (2).jpg
865 (3).jpg
865 (4).jpg
865 (1).jpg
865 (2).jpg
865 (3).jpg
865 (4).jpg
865 (1).jpg
865 (2).jpg
865 (3).jpg
865 (4).jpg
865 (1).jpg
865 (2).jpg

نوشته های مرتبط