بازدید جناب آقای دکتر برنا مدیر نوآوری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) از نیروگاه به همراه مدیریت محترم عامل و تعدادی از مدیران شرکت

864 (1).jpg
864 (2).jpg
864 (3).jpg
864 (4).jpg
864 (5).jpg
864 (6).jpg
864 (1).jpg
864 (2).jpg
864 (3).jpg
864 (4).jpg
864 (5).jpg
864 (6).jpg
864 (1).jpg
864 (2).jpg
864 (3).jpg
864 (4).jpg
864 (5).jpg
864 (6).jpg

نوشته های مرتبط