مانور آموزشی مشترک واحد ایمنی و آتش نشانی نیروگاه طوس، ایستگاه گاز ۳(فردوسی) و تولید نیروی برق خراسان

861 (1).jpg
861 (2).jpg
861 (3).jpg
861 (4).jpg
861 (5).jpg
861 (6).jpg
861 (1).jpg
861 (2).jpg
861 (3).jpg
861 (4).jpg
861 (5).jpg
861 (6).jpg
861 (1).jpg
861 (2).jpg
861 (3).jpg
861 (4).jpg
861 (5).jpg
861 (6).jpg

نوشته های مرتبط