صعود افتخار آفرین همکار عزیزمان جناب آقای سید علی عربی از همکاران امور شیمی و هیات همراه به ارتفاعات ۴۸۱۱ متری کوه سبلان

859 (5).jpg
859 (1).jpg
859 (2).jpg
859 (3).jpg
859 (4).jpg
859 (5).jpg
859 (1).jpg
859 (2).jpg
859 (3).jpg
859 (4).jpg
859 (5).jpg
859 (1).jpg
859 (2).jpg
859 (3).jpg
859 (4).jpg
859 (5).jpg
859 (1).jpg
859 (2).jpg
859 (3).jpg
859 (4).jpg
859 (5).jpg
859 (1).jpg

نوشته های مرتبط