تلاش مستمر پرسنل نیروگاه طوس برای پایداری تولید برق در اوج مصرف فصل تابستان

855 (7).jpg
855 (8).jpg
855 (9).jpg
855 (10).jpg
855 (11).jpg
855 (12).jpg
855 (1).jpg
855 (2).jpg
855 (3).jpg
855 (4).jpg
855 (5).jpg
855 (6).jpg
855 (7).jpg
855 (8).jpg
855 (9).jpg
855 (10).jpg
855 (11).jpg
855 (12).jpg
855 (1).jpg
855 (2).jpg
855 (3).jpg
855 (4).jpg
855 (5).jpg
855 (6).jpg

نوشته های مرتبط