گزارش تصویری (شماره۱۹) تعمیرات اساسی واحد۴ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷

831 (13).JPG
831 (14).JPG
831 (15).JPG
831 (16).JPG
831 (17).JPG
831 (18).JPG
831 (1).JPG
831 (2).JPG
831 (3).JPG
831 (4).JPG
831 (5).JPG
831 (6).JPG
831 (7).JPG
831 (8).JPG
831 (9).JPG
831 (10).JPG
831 (11).JPG
831 (12).JPG
831 (13).JPG
831 (14).JPG
831 (15).JPG
831 (16).JPG
831 (17).JPG
831 (18).JPG
831 (1).JPG
831 (2).JPG
831 (3).JPG
831 (4).JPG
831 (5).JPG
831 (6).JPG

نوشته های مرتبط