گزارش تصویری (شماره ۱۸)تعمیرات اساسی واحد۴ شرکت مدیریت تولید برق طوس مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳

830 (8).JPG
830 (9).JPG
830 (10).JPG
830 (11).JPG
830 (12).JPG
830 (13).JPG
830 (1).JPG
830 (2).JPG
830 (3).JPG
830 (4).JPG
830 (5).JPG
830 (6).JPG
830 (7).JPG
830 (8).JPG
830 (9).JPG
830 (10).JPG
830 (11).JPG
830 (12).JPG
830 (13).JPG
830 (1).JPG
830 (2).JPG
830 (3).JPG
830 (4).JPG
830 (5).JPG
830 (6).JPG

نوشته های مرتبط