گزارش تصویری (شماره۱۷) تعمیرات اساسی واحد۴ شرکت مدیریت تولید برق طوس مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷

829 (14).JPG
829 (15).JPG
829 (16).JPG
829 (17).JPG
829 (18).JPG
829 (19).JPG
829 (1).JPG
829 (2).JPG
829 (3).JPG
829 (4).JPG
829 (5).JPG
829 (6).JPG
829 (7).JPG
829 (8).JPG
829 (9).JPG
829 (10).JPG
829 (11).JPG
829 (12).JPG
829 (13).JPG
829 (14).JPG
829 (15).JPG
829 (16).JPG
829 (17).JPG
829 (18).JPG
829 (19).JPG
829 (1).JPG
829 (2).JPG
829 (3).JPG
829 (4).JPG
829 (5).JPG
829 (6).JPG

نوشته های مرتبط