گزارش تصویری (شماره ۱۶) تعمیرات اساسی واحد ۴ شرکت مدیریت تولید برق طوس مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

828 (10).JPG
828 (11).JPG
828 (12).JPG
828 (13).JPG
828 (14).JPG
828 (15).JPG
828 (1).JPG
828 (2).JPG
828 (3).JPG
828 (4).JPG
828 (5).JPG
828 (6).JPG
828 (7).JPG
828 (8).JPG
828 (9).JPG
828 (10).JPG
828 (11).JPG
828 (12).JPG
828 (13).JPG
828 (14).JPG
828 (15).JPG
828 (1).JPG
828 (2).JPG
828 (3).JPG
828 (4).JPG
828 (5).JPG
828 (6).JPG

نوشته های مرتبط