گزارش تصویری (شماره ۱۴) تعمیرات اساسی واحد ۴ شرکت مدیریت تولیدبرق طوس مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵

826 (11).JPG
826 (12).JPG
826 (13).JPG
826 (14).JPG
826 (15).JPG
826 (16).JPG
826 (1).JPG
826 (2).JPG
826 (3).JPG
826 (4).JPG
826 (5).JPG
826 (6).JPG
826 (7).JPG
826 (8).JPG
826 (9).JPG
826 (10).JPG
826 (11).JPG
826 (12).JPG
826 (13).JPG
826 (14).JPG
826 (15).JPG
826 (16).JPG
826 (1).JPG
826 (2).JPG
826 (3).JPG
826 (4).JPG
826 (5).JPG
826 (6).JPG

نوشته های مرتبط