گزارش تصویری ( شماره۱۵) تعمیرات اساسی واحد۴ شرکت مدیریت تولید برق طوس مورخ۱۴۰۲/۲/۱۳

827 (15).JPG
827 (16).JPG
827 (17).JPG
827 (18).JPG
827 (19).JPG
827 (20).JPG
827 (1).JPG
827 (2).JPG
827 (3).JPG
827 (4).JPG
827 (5).JPG
827 (6).JPG
827 (7).JPG
827 (8).JPG
827 (9).JPG
827 (10).JPG
827 (11).JPG
827 (12).JPG
827 (13).JPG
827 (14).JPG
827 (15).JPG
827 (16).JPG
827 (17).JPG
827 (18).JPG
827 (19).JPG
827 (20).JPG
827 (1).JPG
827 (2).JPG
827 (3).JPG
827 (4).JPG
827 (5).JPG
827 (6).JPG

نوشته های مرتبط