گزارش تصویری ( شماره ۱۳) تعمیرات اساسی واحد۴ نیروگاه طوس مورخ ۱۴۰۲/۲/۴

823 (12).JPG
823 (13).JPG
823 (14).JPG
823 (15).JPG
823 (16).JPG
823 (17).JPG
823 (1).JPG
823 (2).JPG
823 (3).JPG
823 (4).JPG
823 (5).JPG
823 (6).JPG
823 (7).JPG
823 (8).JPG
823 (9).JPG
823 (10).JPG
823 (11).JPG
823 (12).JPG
823 (13).JPG
823 (14).JPG
823 (15).JPG
823 (16).JPG
823 (17).JPG
823 (1).JPG
823 (2).JPG
823 (3).JPG
823 (4).JPG
823 (5).JPG
823 (6).JPG

نوشته های مرتبط